نتائج الفحص


1546 records found

Name Date Points % correct Result
N/a August 26, 2022 82 82%
41 correct, 9 wrong, and 0 unanswered
ناجح
N/a August 24, 2022 46 46%
23 correct, 27 wrong, and 0 unanswered
راسب
N/a August 24, 2022 50 50%
25 correct, 25 wrong, and 0 unanswered
راسب
N/a July 22, 2022 66 66%
33 correct, 17 wrong, and 0 unanswered
راسب
N/a July 21, 2022 66 66%
33 correct, 17 wrong, and 0 unanswered
راسب
N/a December 10, 2021 100 100%
50 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a December 10, 2021 90 90%
45 correct, 5 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a December 10, 2021 100 100%
50 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
متميز
N/a December 10, 2021 92 92%
46 correct, 4 wrong, and 0 unanswered
متفوق
N/a December 10, 2021 82 82%
41 correct, 9 wrong, and 0 unanswered
ناجح

Next page